આ શોખ છે શાનદાર.

આ શોખ છે શાનદાર..
એક મુલાકાત ભવાનીસિંહજી મોરી સાથે.. (પર્યાવરણ રક્ષક)
તા. 12-11-2018 ને સોમવારે સવારે 8:30 કલાકે અને સાંજે 6:30 કલાકે
માત્ર ડીડી ગીરનાર પર..
#Forest #conservation #save #environment #tree