CEO Message

CEO Prasar Bharati CEO Shri Shashi Shekhar Vempati wishes everyone Happy New Year 2020 on behalf of Prasar Bharati Parivar.

09/01/2020